Winkelwagen
Menu
Filters
Favorieten

Er zijn geen favorieten geselecteerd.

Veelgestelde vragen

Verzenden

 • Wat zijn de verzendkosten?
  De verzendkosten bedragen €4,95 voor verzendingen binnen Nederland, €5,95 naar België en €6,95 naar Duitsland. Indien je naar een ander land wilt versturen kun je contact opnemen met onze klantenservice.

 • Wat is de levertermijn?
  De artikelen worden binnen 3 werkdagen verzonden. Soms kan het voorkomen dat een product niet meer op voorraad is
  in ons magazijn. Wij vragen het product dan in één van onze winkels op. Hierdoor kan er een vertraging ontstaan van 2 werkdagen. Indien dit zich voordoet zal je van ons een bericht ontvangen.

  Ook kun je ervoor kiezen de bestelling af te halen in een webwinkelfiliaal. De levertermijn voor afhalen in een webwinkelfiliaal
  is 1 tot 4 werkdagen. Als je bestelling binnen is, ontvang je van het filiaal bericht dat je de bestelling kunt ophalen
 • Kan ik mijn bestelling afhalen?
  Je kan de bestelling afhalen in één van onze webwinkelfilialen in Barneveld, Bussum, Hilversum, Huizen en Nijmegen. Een webshop bestelling kan niet worden betaald in de winkel.
 • Door wie worden de pakketten verzonden?
  Wij leveren via PostNL. Als je bestelling compleet is, melden wij je pakket aan bij PostNL. Je ontvangt van dan een e-mail
  met een Track & Trace code. Met deze code kunt je de bestelling volgen tot het moment van bezorging.
 • Kan ik mijn bestelling op een ander adres laten afleveren?
  Wanneer je hebt ingelogd om de bestelling af te ronden, kun je kiezen voor 'klik hier om de bestelling af te laten leveren
  op een ander adres dan het factuuradres'.

Service

 • Hebben jullie schoenen voor smalle voeten?
  De merken Giga, Hip, Clic, Shoesme en Goldstar zijn over het algemeen geschikt voor smallere voeten. Voor meer informatie adviseren wij je contact op te nemen met onze klantenservice.
 • Hoe kan ik de schoenen onderhouden?
  Nubuk

  Voor de eerste keer dragen adviseren wij je om de schoenen in te spuiten met een spray die beschermt tegen water en vuil. Dit moet om de 2 á 3 weken herhaalt worden. Als je de schoenen wilt schoonmaken kun je dit doen met een lauw sopje van groene zeep. De schoenen op kamertemperatuur laten drogen, niet bij een warmtebron! Als de schoenen droog zijn, kun je ze opborstelen en opnieuw inspuiten met een beschermende spray. Voor nubuck dat beschadigt is, hebben wij een nubuck hersteller. Deze is in verschillende kleuren verkrijgbaar.

  Suéde

  Voor de eerste keer dragen adviseren wij je de schoenen in te spuiten met een spray die beschermt tegen water en vuil. Dit moet om de 2 á 3 weken herhaalt worden. Om de schoenen schoon te maken, kun je de schoenen licht borstelen met een suéde borsteltje. Indien dit niet afdoende werkt, kun je de schoenen schoonmaken met een lauw sopje met shampoo voor schoenen. De schoenen op kamertemperatuur laten drogen, niet bij een warmtebron! Als de schoenen droog zijn, kun je ze opruwen met een borsteltje en eventuele schade met een kleurdepper behandelen. Vervolgens dienen de schoenen opnieuw te worden ingespoten met een beschermende spray.

  Poetsleer en gladleer

  Voor de eerste keer dragen adviseren wij je de schoenen in te spuiten met een spray die beschermt tegen water en vuil. Daarnaast dienen de schoenen regelmatig te worden gepoetst met een schoencrème of kleurloze wax. Hierdoor blijft het leer gevoed en soepel. Als je niet regelmatig het leer verzorgt, droogt het uit en zal het gaan scheuren.

  Lakleder

  Lak kun je soepel houden met lakolie of lakmousse. Beschadigde lak kun je bijtippen met een nagellak in dezelfde kleur.

  Ritssluitingen

  Ritsen blijven alleen gesloten als de trekker helemaal tot aan de bovenkant wordt getrokken, anders werkt de rem op de rits niet en gaat de rits zakken. Indien de rits wat stroef loopt, kun je met een schoolpotloodje over de rits gaan. Door het grafiet, dat in het potlood zit, loopt de trekker weer makkelijker over de rits. Op ritsen geven wij geen garantie.

  Klittenband

  Door regelmatig zand, wolletjes etc. uit het klittenband te borstelen, blijft het klittenband goed plakken. Indien het
  klittenband kapot is, kan deze meestal door een schoenmaker vervangen worden.
 • Wat is de klachtprocedure?
  Indien je een klacht hebt over een artikel verzoeken wij je vriendelijk contact met ons op te nemen per
  email: klantenservice@stratingkids.nl. Gelieve de volgende gegevens te vermelden: ordernummer, aankoopdatum en een omschrijving van de klacht. Graag ontvangen wij, indien mogelijk, een foto van de betreffende schoenen om je klacht zo deskundig mogelijk af te handelen. Wij streven ernaar klachten binnen 3 werkdagen in behandeling te nemen. Indien je nog vragen hebt over de procedure kun je contact opnemen met onze klantenservice. De klantenservice is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 10:00 - 15:00 uur op 035-6213151 keuze optie 1. Ook zijn wij per mail bereikbaar: klantenservice@stratingkids.nl
 • Wat zijn de algemene voorwaarden?
  Algemene voorwaarden
  Inhoudsopgave:
  Artikel 1 - Definities
  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
  Artikel 3 - Toepasselijkheid
  Artikel 4 - Het aanbod
  Artikel 5 - De overeenkomst
  Artikel 6 - Herroepingsrecht
  Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
  Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
  Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
  Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
  Artikel 11 - De prijs
  Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
  Artikel 13 - Levering en uitvoering
  Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Artikel 15 - Betaling
  Artikel 16 - Klachtenregeling
  Artikel 17 - Geschillen
  Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Artikel 1 - Definities
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
  2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  4. Dag: kalenderdag;
  5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
  6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
  7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

  10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
  12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
  Naam ondernemer: Schoenhandel Kerkstraat B.V.
  handelend onder de naam/namen: www.stratingkids.nl, Strating Kids, Strating Schoenen

  Vestigingsadres:
  Kerkstraat 94
  1211 CS Hilversum

  Bezoekadres:
  Kerkstraat 94
  1211 CS Hilversum

  Telefoonnummer: 035-6213151
  Bereikbaarheid:
  Van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
  E-mailadres: klantenservice@strating-schoenen.nl

  KvK-nummer: 32040602
  Btw-identificatienummer: NL007276473B01

  Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
  gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

  Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
  - de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
  - de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
  - een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

  Artikel 3 - Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

  Artikel 4 - Het aanbod
  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

  Artikel 5 - De overeenkomst
  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

  Artikel 6 - Herroepingsrecht
  Bij producten:
  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
  3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
  5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

  Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

  Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
  6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
  7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
  8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
  9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

  Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
  1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
  4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

  Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
  De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
  1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
  3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

  Artikel 11 - De prijs
  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

  Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

  Artikel 13 - Levering en uitvoering
  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Opzegging:
  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
  Verlenging:
  4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
  Duur:
  8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

  Artikel 15 - Betaling
  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

  Artikel 16 - Klachtenregeling
  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  Artikel 17 - Geschillen
  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


  Modelformulier voor herroeping

  (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  - Aan: [ naam ondernemer]
  [ geografisch adres ondernemer]
  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

  - Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  herroept/herroepen*

  - Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

  - [Naam consumenten(en)]

  - [Adres consument(en)]

  - [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


  * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
 • Hebben jullie een cadeauservice?
  Ja! Als je na het plaatsen van de bestelling een e-mail stuurt naar klantenservice@stratingkids.nl onder vermelding van je bestelnummer, zorgen wij ervoor dat het leuk wordt ingepakt!
 • Hoeveel groeien de voeten van kinderen gemiddeld?
  Gemiddeld groeien kindervoeten 3 á 4 maten per jaar. Kindervoeten groeien echter wel onregelmatig. Meisjesvoeten zijn sneller uitgegroeid dan jongensvoeten. De groei van meisjesvoeten stopt ongeveer op 14 jarige leeftijd, bij jongens is dit rond het 18e levensjaar.
 • Waarom is Strating Kids een goede kinderschoenenwinkel?
  - Alle winkels beschikken over meetapparatuur
  - Beide voeten worden opgemeten
  - In de collectie zijn verschillende breedtematen aanwezig
  - Wij hebben de mogelijkheid de voeten regelmatig te laten meten en te laten controleren of de schoenen nog passen. (kindervoeten         groeien schoksgewijs en schoenen kunnen dus plotseling te klein zijn)
  - De verkoop(st)ers beschikken over veel kennis
  - Strating Kids heeft ieder seizoen nieuwe collecties

Ruilen en Retourneren

 • Kan ik artikelen retourneren?
  Je hebt een zichttermijn van 14 dagen. Retourneren kan via PostNL of bij één van onze webwinkelfilialen.

  Bij je zending zit een retourformulier. Wij willen je vragen dit formulier bij te voegen in de doos. Wij accepteren geretourneerde artikelen alleen in de originele verpakking, ongedragen en met het volledig ingevuld retourformulier bijgevoegd. Wanneer wij je retourzending in goede orde hebben ontvangen, storten wij het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen terug op je rekening. Aankopen die betaald zijn met een creditcard worden binnen 30 dagen op de creditcard teruggestort.

  Je kunt ook ruilen of retourneren in één van onze webwinkelfilialen in Barneveld, Bussum, Hilversum, Huizen of Nijmegen. Hier kun je de artikelen ruilen voor een andere maat, of voor een vervangend artikel. Ook kun je in deze filialen uw aankoop retourneren. Het bedrag wordt dan teruggestort op je rekening.
 • Zijn er kosten verbonden aan het retourneren?
  Nee, je kunt het pakketje binnen Nederland kosteloos afgeven bij een PostNL servicepunt of retourneren bij één van onze webwinkelfilialen.

  Gebruik voor het kosteloos retoursturen ons antwoordnummer:
  Strating Kids Webwinkel
  Antwoordnummer 21448
  1200 VX Hilversum

  Retourneren vanuit een ander land dan Nederland is voor eigen rekening.
 • Kan ik een artikel ruilen?
  Indien je wilt ruilen voor een andere maat kun je dit op het retourformulier schrijven. Er wordt dan, indien voorradig, een andere maat opgestuurd. Indien het niet voorradig is, krijg je een retourmelding per e-mail en ontvang je het geld retour op je rekening.

  Ruilen voor een ander artikel geldt als een nieuwe bestelling.

  Ook in één van onze webwinkelfilialen kunt je de bestelling ruilen voor een andere maat of voor een ander artikel.

Productinformatie

 • Wat is leer?
  Leer is dierenhuid die een behandeling heeft ondergaan. Leer kan afkomstig zijn van runderen, paarden, geiten, schapen, varken, vis- en reptielsoorten.
 • Wat is een leest?
  De leest is een mal die de vorm van de schoenen bepaald. Zo is er onder andere de ronde lees, spitse leest, bolle leest en carréleest. De ronde leest is de meest gebruikte leest bij kinderschoenen.
 • Van welke materialen zijn de schoenen?
  Het grootste gedeelte van de schoenen bestaat uit leer, voornamelijk kalfs- en rundleer. Ook worden er andere materialen gebruikt zoals imitatieleer, canvas, stof, bont of kunststof. Dit staat online bij de schoenen aangegeven. Tevens vind je in de schoenen vaak een sticker waar per deel van de schoen wordt aangegeven van welk materiaal de schoen is.
 • Waarom hebben kinderen goed passende schoenen nodig?
  Een kindervoet is in de groei en daarom erg kwetsbaar.
  - Kindervoeten bestaan nog voor een groot gedeelte uit kraakbeen, ze kunnen dus makkelijker misvormen.
  - Slecht passende schoenen kunnen op jongere leeftijd voetafwijkingen in de hand werken. Meestal ontstaan die klachten wanneer een    kind wat ouder is.
  - Slechte schoenen kunnen de natuurlijke loopbeweging verstoren en zo de stand van de voet en daarmee de hele lichaamshouding nadelig beïnvloeden.
 • Hoe kom je erachter of je kind de juiste schoenen past?
  Vaak wordt er alleen aan de lengte gedacht, maar er komt veel meer bij kijken. Een schoen moet de voet aan de achterzijde omsluiten en aan de voorkant bewegingsruimte bieden. Naast de pasvorm is ook de kwaliteit van het materiaal belangrijk. Het materiaal moet absorberend vermogen hebben, soepel en sterk zijn. In de meeste gevallen wordt er leer gebruikt voor de buitenschoen. Voor de voering van een schoen kan, behalve leer, ook cambrelle gebruikt worden. Dit is een geweven stof die ook mee ademend vermogen heeft.
 • Waar moet ik op letten bij de eerste schoentjes?
  De eerste schoentjes moeten de natuurlijke vorm en beweeglijkheid van de voetjes zo min mogelijk in de weg staan.
  - De schoentjes, met name de zooltjes, moeten zeer buigzaam, soepel en licht zijn.
  - De teentjes hebben veel ruimte nodig, zodat ze grijpbewegingen kunnen maken om steun te zoeken
  - In ventilerend materiaal kunnen de voetjes beter 'ademen. Kies daarom voor echt leer.
  - De naden van de schoen mogen niet te dik zijn, anders kunnen ze de huid irriteren.
  - De loopzool mag niet te glad zijn, om glijpartijen te voorkomen.
 • Wanneer kan ik 'echte schoenen' voor mijn kind kopen?
  Strating Kids Kinderschoenen adviseert de eerste schoenen met een 'normale' loopzool te kopen als een baby ongeveer 5 weken los loopt. In deze 5 weken zakt het voetje, door de extra druk van het lichaam uit. Er komt als ware ruimte tussen de teenkootjes, wat een maat kan schelen. Belangrijk is wel dat het schoentje een soepele rubberen zool heeft, zodat het kan leren de voeten af te wikkelen.

Achteraf betalen

 • Wat is Klarna?
  Klarna is een derde partij die de betalingen van ons overneemt. Dat betekent dat wanneer je kiest voor de methode achteraf betalen, je een betalingsverplichting hebt aan Klarna.
 • Hoe werkt achteraf betalen/ Klarna?
  Met achteraf betalen kun je een bestelling plaatsen zonder deze te betalen voordat je de bestelling hebt ontvangen. Je ontvangt enkele dagen na de bestelling de factuur van je bestelling per e-mail.
 • Waarom wordt mijn aankoop niet goedgekeurd?
  Klarna checkt aan de hand van NAW-gegevens en je geboortedatum de kredietwaardigheid. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je door naar Klarna: www.klarna.com
 • Ik stuur mijn bestelling retour, en nu?
  Wanneer je de hele bestelling retourneert, vervalt de factuur. Je ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.

  Indien je een deel van de bestelling retourneert, ontvang je na verwerking van de retourzending een nieuwe factuur.

Bestellen

 • Het bestelde product is niet meer leverbaar, hoe kan dit?
  Wanneer het artikel in de winkelmand zit, is het product nog beschikbaar voor andere klanten. Artikelen zijn gereserveerd
  op het moment dat je betaald hebt.

  Als het artikel niet meer voorradig is nadat je hebt betaald, klopt onze voorraad niet. Je krijgt het aankoopbedrag dan
  binnen 2 werkdagen teruggestort op je rekening.
 • Hoe bepaal ik de schoenmaat?
  Op onze homepage vind je een link naar het Strating Kids voetmeet pdf. Deze is te vinden onder het kopje 'voetmeetservice'. Als je de voetmeet pdf afdrukt op A4, grootte 100%, kun je de voeten van je kind opmeten door met de voet op het blad te gaan staan. Hierbij is de groeiruimte meeberekend. Op de voetmeet pdf staan Franse maten. Indien je een UK of US maat nodig hebt, kunt je bij de maatbalk de Franse maat omrekenen.

  Je kunt bij Strating Kids in alle filialen de voeten van je kind op laten meten. Hier staan deskundige medewerkers voor je klaar om je te adviseren.
 • Kan ik schoenen op de groei kopen?
  De maximale groeiruimte die de schoen bij aanschaf mag hebben is één duimbreedte, gemeten vanaf de neus. Laat je kind recht staan en een paar stappen doen voordat je meet. Hierdoor schuift de voet goed in de schoen en kunt je op de juiste manier de groeiruimte meten.
 • Hoeveel groeiruimte moet een schoen hebben?
  Wij adviseren 1,5 centimeter groeiruimte. Zo hebben de voeten genoeg ruimte om te groeien. Let op! Bij veel kinderen zijn de linker- en rechtervoet niet even groot. Ga daarom uit van de grootste voet bij het kiezen van de juiste maat.

Betalen

 • Welke betalingsmogelijkheden heeft u?
  Je kunt bij ons betalen met iDEAL, Mastercard en Visa. Ook kun je achteraf per factuur betalen via Klarna. Voor Belgische klanten hebben wij ook Bancontact/ Mistercash. Duitse klanten kunnen ook kiezen voor de betaalmogelijkheid Sofort.
 • Wat is Ogone?
  Ogone is een online betaalservice die voor ons de betalingen uitvoert. Als je een bestelling hebt geplaatst en je gaat over tot betaling, word je automatisch doorgestuurd naar de website van Ogone. Wanneer de betaling is voltooid, word je automatisch teruggeleid naar onze webwinkel. Ogone is een beveiligde betaalomgeving en is te herkennen aan het slot dat zich link in de adresbalk bevindt.
IDEAL Mastercard Visa SOFORT Uberweisung (Deutschland) Bancontact / Mister Cash Achteraf betalen: binnen 14 dagen

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.